Konsulentens rolle i et bibeloversettelsesprosjekt

Konsulenter er nøkkelpersoner i arbeidet med å oversette Bibelen. De hjelper morsmålsoversetterne med å kvalitetssikre de oversatte tekstene, og tilbakemeldingene de gir på teksten er siste ledd i en lang prosess.

Uten konsulentgjennomgang vil ikke oversettelsen utgis. Antall prosjekter har økt de siste årene, og det er mangel på konsulenter på verdensbasis. To av Wycliffes utsendinger, Kristoffer Hansen-Ekenes og Ester*, skal være med å møte behovet, og er nå under opplæring for å bli konsulenter.  

Kristoffer 

Kristoffer Hansen-Ekenes er konsulent-under-opplæring. Planen er at Kristoffer skal jobbe som konsulent i et nytt prosjekt med fem språk i Vest-Madagaskar. Nylig var Kristoffer med på en konsulentsjekk.

– I tillegg til eksterne konsulenter, var to team fra bara- og antakaraña-språkene samlet, forteller Kristoffer, og fortsetter: – Jeg fikk være sammen med konsulent Johanne Leinebø og antakaraña-teamet begge ukene. Johanne har jobbet sammen med dette teamet i årevis og kjenner folka, språket og kulturen godt. Denne gangen hadde jeg forberedt meg med egne notater på forhånd.

En av dagene var jeg også alene med teamet, og fikk førstehåndserfaring med hvordan det er å være konsulent for et team. Det er utrolig givende og gøy – og ikke helt enkelt. Hvert ord og hvert uttrykk skal sjekkes både mot ‘målspråket’ (altså antakaraña) og ‘avsenderspråket’ (altså gresk). Mulighetene for å overse noe er mange. Ikke sjelden ser både oversetterne og konsulentene nye ting når tekstene leses for andre og tredje gang. 

Hvordan ser en arbeidsøkt på workshop ut?  

Kristoffer forteller: Denne gangen gikk vi gjennom Apostlenes gjerninger kapittel 13 til 15. Teamet har jobbet mye med teksten før konsulenten kommer. De har laget førsteutkast, og gjennomført teamsjekk. I mange team er det også nødvendig å lage en tilbakeoversettelse til fransk slik at konsulenten kan forstå hvert enkelt ord i teksten.
 
Når vi sjekker, leser teamet først hele kapitlet høyt, fortsetter Kristoffer.Vi konsulenter følger med på hvor leseflyten blir hindret, på ansiktsuttrykk og kroppsspråk, og noterer.
 
Så går vi tilbake til første avsnitt, gjerne ca. 5-10 vers, noen ganger mer. Deretter leser vi det høyt en gang til, og noterer spørsmål og observasjoner fra opplesningen. Er leseflyten den samme? Hvis ikke, kan det være at det er unaturlig språkføring på akkurat det stedet.  

Så leser vi høyt ett vers om gangen. Det er i denne runden vi gjør endringer på tekstene. Er det likefrem å forstå? Er dette naturlig og normal antakaraña – både i ordforråd, setningsstruktur og stilnivå? Og er innholdet det samme som i den greske teksten?
 

Når vi er ferdige med ett vers, leser vi det høyt igjen for å sjekke helheten. Så går vi løs på neste vers. Slik holder vi på til hele avsnittet er ferdig og vi kan lese det hele høyt til slutt. Så videre til neste avsnitt helt til kapitlet er gjennomgått, og vi kan lese det «nye» kapitlet høyt i sammenheng.
 

Det var fornøyde og glade oversettere som tok med seg ny tekst hjem for å teste den ut i lokalmiljøet etter disse to ukene. Det er stort fokus på å utdanne flere konsulenter. På Madagaskar driver vi også med fortløpende undervisninger og opplæring av oversetterne, både når vi gjennomgår tekster og i form av egne samlinger (workshops).
  

Ester*

Ester er tilknyttet sela*-prosjektet i Asia som lingvist, men er nå også blitt konsulent-under-opplæring. Hun har fått tildelt en mentor som skal veilede henne gjennom prosessen de neste årene. 

På slutten av 90-tallet fikk Ester jobbe sammen med David Watters, en kjent oversettelseskonsulent i SIL, i et prosjekt i Mongolia. Ester husker fortsatt godt hvordan David veiledet teamet gjennom vanskelige vers i Bibelen preget av språklige utfordringer. Selv om han ikke kunne språket selv, var veiledningen mulig via tilbakeoversettelsen på engelsk. Den opplevelsen plantet drømmen om selv å bli en oversettelses-konsulent. 

Det er et voksende behov for oversettelses-konsulenter, og mange oversetter-team opplever lang ventetid for å få en konsulent til å se gjennom bibeltekstene. Dette har blitt en stor flaskehals.  

Ester og kollegaen hennes, Hanna* var på en workshop i Asia i februar 2024. Det var en spennende uke for dem begge, og sela-teamet jobbet sammen med en oversettelseskonsulent for å fullføre gjennomgangen av 1. Korinterbrev. Den samme konsulenten er nå blitt Esters mentor. 

Foto: Wycliffe, bildene er “sladdet” for å ikke vise ansiktene til de rundt Makset
*Makset er ikke hans ekte navn

Skroll til toppen