Hvorfor morsmålsbasert bistand?

De fleste av språkene der personell fra Wycliffe er engasjert, er muntlige språk. I utgangspunktet finnes det ikke bøker, og folk kan ikke lese eller skrive. Men skal små, marginaliserte folkegrupper overleve og komme seg ut av fattigdom, er utdanning hovednøkkelen. Og aller best lykkes de som får lære å lese og skrive på morsmålet sitt først, før de går løs på regional- eller nasjonalspråk. Derfor satser Wycliffe på morsmålsbasert flerspråklig utdanning (Mother Tongue-Based Multilingual Education), noe som også er i tråd med UNESCOs anbefalinger.

Språk blir bevart

Gjennom lingvistiske studier, utvikling av skriftsystem, lese- og skriveopplæring, kulturstudier, og utgivelse av egen litteratur og informasjonsmateriell om for eksempel HIV/Aids på deres eget språk, blir folkegruppers identitet og rettigheter styrket og menneskers levevilkår bedret. I tillegg blir minoritetsspråk som står i fare for å bli utslettet, styrket og bevart.

I segen-prosjektet har vi produsert mer enn 17.600 nye lesebøker, fordelt på 5 språk og 176 titler.

Styrket identitet

Det er spesielt å oppleve begeistringen og undringen hos mennesker som for første gang i livet ser språket sitt i skrift, knekker lesekoden, og holder en bok i hendene med et innhold de forstår. Det er spesielt å se hvordan selvfølelse, egenverdi og stolthet over eget språk og identitet vokser seg sterkt hos minoriteter som så lenge har følt seg underlegne. Nå har de fått noe dyrebart som er deres eget. Det har vokst fram på deres eget språk og inn i deres egen kulturelle hverdag. Bærekraft sikres når arbeidet foregår på folkets egne premisser. I løpet av de siste 70 årene har personell tilknyttet Wycliffe arbeidet med språkforskning, alfabetisering og oversettelse i 2000 språk i nesten hundre land.

Prosjektene er 90% støttet av Norad gjennom Digni, og 10% av gaver gjennom Wycliffe.

Scroll to Top