Veien mot forvandling

Å oversette Bibelen til et nytt språk, kan sammenlignes med en reise med mange delmål og stopp underveis. Det er en tidkrevende og kompleks prosess.

 – Veien mot forvandling

Prosessen med å oversette Bibelen til et nytt språk, kan sammenlignes med en reiserute med mange delmål og stopp underveis. Illustrasjonen under viser den komplekse prosessen et bibeloversettelsesprosjekt kan være. Vi har delt prosessen inn i 12 steg: kartlegging, infrastruktur, inngangsport, tidsramme, språkutvikling, samfunnsutvikling, oversettelse, hindringer, utgivelse, distribusjon, bibelbruk, forvandling.

Road to transformation

 1.Kartlegging

Før oversettelse av Bibelen kan komme i gang på et språk, må det samles inn data om språkene i området og faktorer som vil påvirke prosjektet. For eksempel; hvordan blir et språk brukt, hvem snakker det, og vil det være bruk for en bibel på dette språket? Der det finnes kristne menigheter, etableres det tverrkirkelige samarbeid for å sikre engasjement og eierskap.

2. Infrastruktur

Det er utfordrende å starte og drive et bibeloversettelsesprosjekt. Viktige elementer i prosessen er: å finne egnede morsmålsoversettere, administratorer og prosjektkomité; utvikle en strategi og lære opp teammedlemmer; og skaffe dataverktøy, lokaler og transport. Og selvsagt er finansiering nødvendig i alle ledd.

3. Inngangsport

Det er mye som kan fungere som døråpner i et lokalsamfunn. Lese- og skriveopplæring, helsearbeid, og mange andre praktiske tiltak kan være konkrete måter å vise omsorg på, og bygge relasjoner med lokalsamfunnet og dets ledere. Gode relasjoner legger grunnlaget for et vellykket språkutviklings- og bibeloversettelsesprosjekt.

4. Tidsramme

Tradisjonelt har det tatt om lag 20 år å fullføre et oversettelsesprosjekt medregnet de innledende stegene med språklæring og analyse, utvikling av skriftspråk og opplæring av medarbeidere. I dag har nasjonale medarbeidere oftere utdanning, og skriftspråk er noen ganger på plass. PC er blitt et viktig verktøy som effektiviserer arbeidet, og nye arbeidsmetoder kan gjøre at prosjektene tar kortere tid. Det er nå også blitt mer vanlig å arbeide med klyngeprosjekt (flerspråksprosjekt) der oversettere fra beslektede språk arbeider parallelt. Disse ulike elementene påvirker tidsbruken.

5. Språkutvikling

Det er viktig for den som skal arbeide med bibeloversettelse til et nytt språk, at han eller hun tilegner seg god forståelse av målspråket. For de lokale morsmålsoversetterne er det også nødvendig med opplæring, slik at de blir i stand til å bruke språket på nye måter. Språkspesialister bidrar med å analysere og dokumentere språkstrukturer, utvikle alfabet, rettskrivningsnorm, grammatikk, ordbøker og leseopplæringsmateriell.

6. Samfunnsutvikling

Bibeloversettelse finner sted i konteksten av et lokalsamfunn og målet er helhetlig forvandling og utvikling. Lese- og skriveopplæring og utdanning er viktige brikker i dette. Wycliffe-personell bidrar til å utvikle leseopplæringsmateriell, skolemateriell og informasjonsmateriell om viktige emner som malaria, HIV/AIDS, jordbruk, spedbarnsstell, kvinnehelse og rent vann. De samarbeider også med ledere og andre aktører i det aktuelle området om språk- og samfunnsutvikling.

7. Oversettelse

Oversetterteamene består som regel både av folk som har språket som morsmål og oversetterspesialister utenfra. Sammen studerer de den originale greske eller hebraiske teksten og setter seg inn i relevant faglitteratur. Det er et tidkrevende og møysommelig arbeid å finne ord og uttrykksmåter for å gjengi tekster fra en helt annen tid og kultur. Særlig kan det være krevende å finne ord for teologiske nøkkelbegrep som tro, synd, nåde og håp. Det er helt nødvendig å sette seg godt inn i den lokale språklige og kulturelle konteksten for å sikre at tekstene kommuniserer det de skal. Som teknisk hjelpemiddel, bruker oversetterteamet spesielle dataprogram som hjelper dem å lage førsteutkast som de jobber videre med. Det oversatte materialet sjekkes av konsulenter og blir testet av representanter for språkgruppen. Man må sjekke om de oversatte tekstene både er forståelige og tro mot grunntekstene. Både utarbeidelse av et førsteutkast og den grundige gjennomgangen av utkastene er tidkrevende arbeidsoppgaver som må gjøres før materialet er klart til publisering.

8. Hindringer

Det er mange faktorer som kan føre til at oversettelsesprosjekter blir forsinket. Området der et team holder til, kan bli rammet av naturkatastrofer eller uroligheter, eller et teammedlem kan bli syk eller dø. Mangel på økonomisk støtte kan også bremse et prosjekt. Mange Wycliffe-arbeidere har erfart at det blir stadig flere hindringer i veien når de nærmer seg slutten på et oversettelsesprosjekt. Wycliffe ser det som strategisk viktig å be for arbeidet. Informasjon om pågående prosjekter og bønneemner er tilgjengelig på nettsiden for Wycliffe Global Alliance (www.wycliffe.net,) på engelsk. Du kan også regelmessig få tilsendt informasjon om bønneemner på norsk fra Wycliffe-kontoret, på e-post eller i vanlig post. Kontakt oss hvis du ønsker det.

9. Utgivelse
qrcode (1) ROAD TO TRANSFORMATION
Scann QR-koden og se filmen «Road to Transformation»

Når teksten endelig er ferdig oversatt, blir den publisert. Det kan gjøres på flere ulike måter. Tradisjonelt har man alltid laget en trykket versjon. Da settes teksten i et passende format før trykkeriet tar over. Ofte står et bibelselskap eller en annen organisasjon for selve utgivelsen. Det er også ganske vanlig at oversetterteamet samarbeider med organisasjoner som Faith Comes By Hearing, MegaVoice, YouVersion eller Jesus-filmen om å produsere lydmateriell eller en digital versjon av teksten. Skal den oversettes til tegnspråk, blir bibelteksten publisert i videoformat.

10. Distribusjon

Lokale kontaktpersoner, menigheter og organisasjoner er nøkkelaktører når det gjelder salg- og distribusjon av oversettelsen. Digitale bibel-ressurser blir gjort tilgjengelig på nettsider, slik at folk kan laste dem ned på mobiltelefoner, MP3-spillere eller andre lagringsmedier. Lokalsamfunnet arrangerer ofte en stor offisiell markering for å bekjentgjøre og starte distribusjonen av en ny oversettelse. Etter mange års arbeid er det på sin plass å stelle i stand til stor feiring!

11. Bibelbruk

Noen utsendinger har bibelbruk som spesifikt arbeidsfelt. Deres oppgave er å hjelpe folk med å forstå og anvende Guds Ord, og bruker ulike kreative innfallsvinkler til dette. Det kan være alt fra å utarbeide bibelstudiemateriell, oppmuntre og hjelpe med å skrive drama og sanger basert på bibeltekster, få frem gode fortellere og delta i radioprogram, til å publisere videosnutter om bibelske temaer. To bestemte undervisningsopplegg har vært til stor hjelp mange steder: Healing the Wounds of Trauma (Helbredelse etter traume) rettet mot folk som har opplevd tragedier som krig, overgrep og naturkatastrofer, og Kande’s Story (Kandes fortelling) om HIV/AIDS.

12. Forvandling

Når en språkgruppe tar imot og forstår Bibelens budskap ser en ofte at liv forvandles. Noen opplever frihet fra skadelig avhengighet og langvarige konflikter. Når mennesker forstår at Gud bryr seg om dem – og at Han snakker deres språk – begynner livet å reflektere Guds kjærlighet. Og når de får oppleve verdighet gjennom ny kunnskap og mulighet til utdanning, blir de bedre rustet til å overvinne fattigdom. Mennesker begynner å dele troen på Jesus Kristus med andre mennesker, og lokale menigheter blir etablert og styrket. Det finnes mange historier om lokalsamfunn som har blitt forvandlet ved Guds Ord!   Basert på stoff fra Wycliffe USA. Brukt med tillatelse.

Scroll to Top