Kollekt til bibeloversettelse?

Vil du og din menighet bidra til at alle folk skal få lese Bibelen på sitt språk?

Merk menighetens gave med:

  • Menighetens navn
  • Dato for kollekten
  • Konto: 3000.15.45546

Forslag til presentasjon av Wycliffe til opplesning under gudstjeneste:

Bokmål

Wycliffe arbeider for at alle mennesker skal få tilgang til Bibelen på sitt eget språk. Fortsatt har flere hundre millioner mennesker ingen bibeldel på sitt morsmål. De fleste av disse har heller ikke skriftspråk, og kan ikke lese og skrive.

Wycliffe Norge er for tiden engasjert i språkutvikling og bibeloversettelse i 12 folkegrupper. Vi samarbeider med menigheter og organisasjoner om utsendelse av personell.

Menighetens gave bidrar til at Wycliffe kan fortsette arbeidet for at Bibelen skal bli tilgjengelig for alle folk og språk.

Nynorsk

Wycliffe arbeider for at alle menneske skal få tilgang til Bibelen på sitt eige språk. Framleis har fleire hundre millionar menneske ingen bibeldel på sitt morsmål. Dei fleste av desse har heller ikkje skriftspråk, og kan ikkje lese og skrive.

Wycliffe Noreg er for tida engasjert i språkutvikling og bibelomsetjing i 12 folkegrupper. Vi samarbeider med ulike kyrkjelydar og organisasjonar om å sende ut personell.

Offergåva bidreg til at Wycliffe kan halde fram i arbeidet for at Bibelen skal bli tilgjengeleg for alle folk og språk.

Scroll to Top