Hvordan oversetter vi Bibelen?

Bibeloversettelse er en helhetlig prosess som tar mange år og påvirker mange deler av samfunnet. I Wycliffe er vi opptatt av å ha god kvalitet på alt vi gjør, sånn at Bibelen kommuniserer klart og naturlig på lokalspråket og muliggjør forvandling. Ingen prosjekter er helt like og våre utsendinger har forskjellige roller, men her er noe av det vi jobber med i et typisk prosjekt:

Det beste er når bibeloversettelse involverer hele samfunnet. Det er viktig å samarbeide med lokale ledere og på tvers av kirker. Så langt det er mulig, jobber vi for lokalt eierskap i alt vi gjør.

Gjennom hele prosessen, er det nødvendig med bønn, både fra lokale og fra bønnepartnere langt unna. Når du ber for arbeidet, blir også du en viktig del av prosessen!  

Det koster penger å oversette Bibelen. Mange av språkgruppene vi jobber med er fattige og marginaliserte, og de trenger økonomisk støtte utenfra. Finansiering av arbeid er derfor en viktig oppgave. Over tid bidrar språkutvikling til økt økonomiske resurser, så dette er en god investering! 

Når du gir en gave til Wycliffe, muliggjør du arbeid blant folk som trenger det.

Før oversettelse av Bibelen kan komme i gang, må det samles inn data om språkene i området og faktorer som vil påvirke prosjektet. Er det behov for en Bibel på dette språket? Hvor mange dialekter er det? Er det et skriftspråk i bruk?

Et typisk oversettelsesteam består av flere morsmåls-oversettere og en oversettelses-rådgiver. Noen team har tett oppfølging fra rådgivere eller konsulenter, mens andre jobber for det meste selvstendig. Noen av våre utsendinger jobber tett sammen med oversettere fra språkgruppen.

Før de kan oversette en tekst, må oversettelsesteamet tolke teksten og finne ut hva det betyr. Derfor er det er viktig at oversetterene er opplært i bibelfortolkning, oversettelsesprinsipper og riktig bruk av hjelpemidler. Når det er vanskelig, får teamet hjelp av en oversettelses-rådgiver som har studert gresk eller hebraisk.

Når teamet forstå teksten, kan de skrive første utkast. Det skal flere utkast til i løpet av oversettelsesprosessen.

Etter teamet har skrevet utkast til en hel bibelbok, går de gjennom hele boken og redigerer sammen. De sjekker at meningen ble riktig, og at de har brukt ord og uttrykk konsekvent.

Har teamet klart å få riktig mening fram i oversettelsen? For å sikre dette, leser de alltid teksten høyt for andre fra språkgruppen og snakker om det som står. Hvis teksten misforstås, må den redigeres sånn at riktig budskap blir tydelig. Testgruppen kan også foreslå bedre ordvalg.

Oversettelsesteamet og en ekstern konsulent går alltid gjennom teksten sammen for å sjekke at det stemmer med grunnteksten. For å bli oversettelses-konsulent må man ha lang erfaring med bibeloversettelse og følge internasjonale kriterier for sjekking av bibeltekster. Noen av våre utsendinger jobber mot å bli oversettelses-konsulenter.

Etter at teksten er godkjent av konsulent, kan teksten gjøres klar for trykking. En typograf går nøye gjennom for å se at versene viser riktig, kapitteloverskrfitene er ryddige og lignende. Ofte legges det inn noen illustrasjoner for å hjelpe leseren.

Deler av Bibelen (f.eks. Lukasevangeliet) trykkes ofte lokalt som hefter. Nye testamenter eller hele Bibler trykkes ofte i andre land og fraktes med båt, noe som kan ta en del tid. 

Det er ikke nok å ha Bibelen, den må brukes! Så snart en bibeldel er ferdig, går teamet i gang med oppfordring til bibelbruk. De kan utarbeide bibelstudiemateriell, skrive og spille inn sanger basert på bibeltekster, lage og distribuere radioprogram eller videoer, og finne andre kreative måter å bruke Bibelen. Noen ganger settes det opp kurs om trauma, HIV/AIDS eller andre tema for å hjelpe folk forstå hvordan Bibelen er relevant til aktuelle problemer. Noen av våre utsendinger jobber med bibelbruk.

Det er fortsatt mange språk i verden som ikke har en skriftlig tradisjon. Da analyserer en lingvist språklydene og samarbeider med språkgruppen om å lage alfabet og skriveregler. Noen av våre utsendinger er lingvister som jobber med dette.

Folk må lære å lese før de kan lese Bibelen! Dette krever utvikling av leseopplæringsmateriell og trening av lærerer. Noen av våre utsendinger jobber med lese- og skriveopplæring.

Der det er mulighet og behov, bidras det til å utvikle leseopplæringsmateriell, skolemateriell og informasjonsmateriell på lokalspråket om emner som malaria, HIV/AIDS, trauma, næring, jordbruk, spedbarnsstell og kvinnehelse. Dette gir samfunnet tilgang til viktig informasjon på et språk de forstår og muliggjør helhetlig forvandling. Samfunnsutvikling er særlig fokus i våre bistandsprosjekt.

Bibeltekstene spilles inn som lydfiler av en lydteknikker, som da distribueres på minnekort, i app eller på bibelavspiller. Oversettelser til tegnspråk spilles inn som video.

Etter at Lukas-evangeliet er oversatt, kan den brukes som manus for Jesus-filmen, som forteller om Jesus på en visuell måte og er et godt verktøy til evangelisering.

Det blir mer og mer vanlig med smart-telefoner i alle land. Bibel-apper gjør at bibeltekster kan distribueres som tekst og lyd så snart de er ferdig, uten å vente på trykeprosessen. Målet er å gjøre Bibelen lett tilgjengelig på alle språk og format.